RENDEZVÉNYKÖZPONT

1135 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98.

kereslink

ADATVÉDELEM

Adatkezelési szabályzat,

adatvédelmi tájékoztató

a Help2Startup Kft.

www.help2startupcenter.com

internetes honlap felhasználói részére

2014

 

Tartalom:
1. Az adatvédelmi politika és tájékoztató célja
2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog
3. Fogalmak
4. Adatvédelmi elvek
5. Az adatkezelés jogalapja
6. Az adatkezelő megjelölése
7. A személyes adatok köre
8. A személyes adatkezeléssel kapcsolatos online felületek, elektronikus űrlapok, alkalmazások, funkciók leírása:

8.1. Regisztráció 8.2. Bejelentkezés 8.3. Saját profil készítés 8.4. Profil törlése 8.5. Projektkészítés 8.6. Projektkiajánlás 8.7. Levelezés (elektronikus levelezés) 8.8. Dokumentumfeltöltés 8.9. Startup versenyre jelentkezés 8.10. Startup képzésre jelentkezés 8.11. Inkubátor, accelerator programba jelentkezés 8.12. Mentorhálózathoz csatlakozás 8.13. Nemzetközi franchise hálózathoz történő csatlakozás 8.14. Hírlevélre jelentkezés, és leiratkozás 8.15. Bloghasználat

1. Az adatvédelmi és adatkezelési politika, az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy:

rögzítse a Help2Startup Kft. (1035 Budapest, Róbert Károly krt. 96-98. cégjegyzékszám: adószám: a továbbiakban Társaság) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, amelyeket a Társaság magára nézve kötelezőnek ismer el; az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem); közölje az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező (adatkezelés jogalapja) egyértelműen és részletesen tájékoztassa az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt a Help2StartUp Kft. internetes oldalain (www.help2startup.com,www.diakstartup.hu,www.help2ARTup.com)(a továbbiakban honlapokon) található szolgáltatások, elektronikus adatlapok, alkalmazások, funkciók használata során az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

a. a kezelt személyes adatok köréről,

b. a kezelt személyes adatokról,

c. az adatkezelés céljáról,

d. az adatkezelés jogalapjáról,

e. az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

f. az adatkezelés időtartamáról,

g. arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a

6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy

h. kik ismerhetik meg az adatokat.

i. az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira (tájékoztatás, helyesbítés, törlés, zárolás), és jogorvoslati lehetőségeire is.

tájékoztassa az érintetteket a Társaság adatvédelmi nyilvántartási azonosítójáról, tájékoztassa az érintetteket a panaszkezelés folyamatáról, a jogorvoslati lehetőségekről

2. Jogszabályi háttér, alkalmazandó jog

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésénél különös tekintettel figyelembe vettük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, (a továbbiakban Infotv.)

3. Fogalmak


3.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

3.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

3.3. különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

3.4. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

3.5. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

3.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

3.7. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

3.8. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.9. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

3.10. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

3.11. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

3.12. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

3.13. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

3.14. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

3.15. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

3.16. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

3.17. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

3.18. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége; harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

4. Adatvédelmi elvek

4.1. Célhoz kötöttség Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

4.2. Tisztességes és törvényes adatkezelés Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.3. Szükségesség, arányosság, időbeliség Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

4.4. Személyes adatként való minősítés A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.5. Pontosság, teljesség, naprakészség Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4.6. Adatbiztonság Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bek. szerint:

"Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés)."

Tájékoztatjuk az oldalak Felhasználóit, hogy az Adatkezelésre a Felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

, hogy a jelen tájékoztató 7. pontjában felsorolt (8.) valamennyi online felület, alkalmazás, funkció, használata során a személyes adatkezelés(ek) jogalapja kizárólag az érintettek előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása, valamint egyik adatkezelés sem tekinthető törvényi kötelezettségen alapuló ún. kötelező adatkezelésnek.

Azon esetek sem minősülnek kötelező adatkezelésnek, amelyek során a online felületek, alkalmazások, funkciók használatához - csillaggal jelölve - kötelezően kérjük a személyes adatot igénylő mezők kitöltését az érintettektől, hiszen ezen adatkezelések is az érintettek hozzájárulásán alapulnak, tehét az érintettek dönthetnek a csillaggal megjelölt adatmezők üresen hagyása, az adott funkció kihagyása mellett.

6. Az adatkezelő megjelölése

Help2Startup Kft.

Székhely: Budapest 1138 Róbert Károly krt. 96- 98.

Cégjegyzékszám: 01-09-178113

Adószám: 24703295-2-41

Adatvédelmi azonosító: 

7. A személyes adatok köre

a) Személyes adatok (lásd 3.2.)

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy oldalaink elektronikus adatlapjain, az alkalmazások, és funkciók használata során csak és kizárólag személyes adatokat kérünk, gyűjtünk, kezelünk, különleges adat megadására nincsen szükség.

b) Különleges adatok (lásd 3.3.)

Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a részünkre eljutatott dokumentumokban ne szerepeltessenek semmilyen különleges adatot. Amennyiben úgy gondolják, hogy erre feltétlenül szükség van (pl. egy projekt jellemzéséhez, értékeléséhez) arról minket előre tájékoztassanak, megjelölve az adat helyét, az adat tartalmát.

Amennyiben az érintettek előzetes tájékoztatásunk nélkül bármely feltöltendő dokumentumban, avagy a velünk való levelezés során különleges adatot hoznak tudomásunkra a Help2StrtUp Kft. felelősségét kizárja.

8. A személyes adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus adatlapok, online felületek, alkalmazások, funkciók leírása:

8.1. Regisztráció

A saját profil avagy projekt elkészítéséhez a Felhasználóknak regisztrálniuk kell.

A regisztráció során a következő adatokat szükséges megadni:

felhasználónév jelszó vezetéknév keresztnév e-mailcím státusz: vállalkozó vagy befektető

8.2. Bejelentkezés

A regisztrációt követően a saját profilon belül a bejelentkezéshez a Felhasználóknak a következő adatokat kell megadni: 

felhasználónév, jelszó.

8.3. Saját profil feltöltése további adatokkal

A regisztráció során (lásd 8.1.) megadott adatokon túlmenően a bejelentkezést követően a Felhasználók(vállalkozók, befektetők) további adatokat adhatnak meg:

telefonszám, faxszám, weboldal cím, egyéb elérhetőség, csatolható: fénykép, önéletrajz.

Befektetők esetén a fentieken túlmenően a következő adatok adhatók meg:

saját bemutatkozás csapat bemutatása preferált befektetési felület befektetési invesztíció nagysága befektetési szerepkör befektetői találkozóra jelentkezésstartup versenyre jelentkezés

A saját profilban a Felhasználóknak(vállalkozóknak) lehetőségük van:

projektkészítésre, projektadatok megadására a projektre vonatkozólag a Társaság megbízott projektfelelőseivel belső elektronikus levelezésre

8.4. Profil törlése

A saját profilt a Felhasználók bármikor törölhetik a törlés gombra kattintással. A profil törlésével minden megadott személyes adat és projektadatok automatikusan törlődnek rendszerünkből.

Az inaktív (belépést nem detektáló) profilok esetén a rendszer 3 hónap inaktivitást követően automatikusan e-mailt küld a Felhasználó részére a profil további fenntartásának megerősítéséről. Amennyiben a megadott linken a Felhasználó nem erősíti meg a profil használatát úgy a profilt és az abban rögzített adatokat automatikusan töröljük rendszerünkből.

8.5. Projekt készítés

A Felhasználók a projekt készítés során a következő adatokat adhatják meg:

a projekt gazdája a projekt neve a projekt összefoglalója a projekt leírása a projekt iparági hovatartozása a projektet megvalósító csapat a befektetéshez szükséges invesztíció összege a befektetéshez szükséges invesztíció célja a vállalkozó ajánlata csatolható a projektdokumentációhoz: vezetői összefoglaló üzleti terv marketing terv pénzügyi terv fénykép videó anyag tervrajz műszaki leírás szabadalom önéletrajz

A projekt részünkre történő "elküldésével" a felhasználók hozzájárulnak, hogy a projektekben rögzített üzleti információkat és személyes adatokat a meghatározott célokra kezelhetjük (lásd az egyes adatkezelések céljai között).

8.6. Projektkiajánlás

A Felhasználók (Vállalkozók) eldönthetik, hogy projektjeiket, kiajánljuk, közvetítsük a befektetői hálózatunk tagjai részére. A kiajánláshoz a Felhasználók a saját profilon belül járulhatnak hozzá. A hozzájárulás bármikor, indoklás nélkül visszavonható.

Eredményes kiajánlás esetén a Felhasználó és a befektetői hálózat valamely tagja között megkötött szerződés adatai nem képezik jelen adatkezelési szabályzat tárgyát.

8.7. Elektronikus levelezés

A saját profilon belül a projektgazdáknak lehetőségük van az adott projektre vonatkozólag a projektfelelőssel elektronikus (zárt rendszerű) levelezést folytatni.

8.8. Dokumentumfeltöltés

A Felhasználók az alábbi felületeken tölthetnek fel különböző formátumban dokumentumokat (a dokumentumok jellegét 8. pont alatt minden felületre vonatkozólag megjelöltük):

saját profil projektkészítés mentorhálózathoz történő csatlakozás franchise hálózathoz történő csatlakozás

8.9. Startup versenyre jelentkezés

név e-mailcím verseny típusa és ideje

8.10. Startup képzésre jelentkezés

név e-mailcím képzés típusa és ideje

8.11. Inkubátor, accelerator programba jelentkezés

A saját profilon belül a Felhasználók jelentkezhetnek az általunk indított inkubátor avagy accelerator programba.

A programba jelentkezés a felületen a program kiválasztásával történik.

8.12. Mentorhálózathoz csatlakozás

Azon felhasználók, akik mentorhálózatunkhoz szeretnének csatlakozni a következő adatokat adhatják meg:

név cégnév e-mail telefon tevékenységet igazoló referencia önéletrajz

8.13. Nemzetközi franchise hálózathoz történő csatlakozás

Azon felhasználók, akik franchise hálózatunkhoz szeretnének csatlakozni a következő adatokat adhatják meg:

név cégnév e-mail telefonszám lakcím székhely cégbemutató csapatbemutató üzleti sikerességet igazoló referenciák

8.14. Hírlevél

A honlapot használók feliratkozhatnak hírlevél szolgáltatásunkra. A feliratkozáshoz a következő adatokat adhatják meg:

név e-mail cím

A leiratkozáshoz a szolgáltatás oldalán, avagy a hírlevélben megadott linkre kattintva iratkozhat le a felhasználó.

8.15. Bloghasználat

A honlap blog szekciójában a felhasználók saját elképzelésük szerint különböző témákban blogot indíthatnak, a saját és más által indított témákhoz kapcsolódóan bejegyzéseket fűzhetnek. A bloghasználathoz rövid etikai kódexet készítettünk. A bloghasználathoz regisztrálni kell, a témaindításhoz bejelentkezés szükséges.

A felhasználók a regisztrációhoz és a bejelentkezéshez a következő adatokat adhatjátok meg:

  • név(felhasználónév)
  • email cím